Cơ Bản Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký / Âu-Châu

Thành lập

Là một trong những trường Trung học nổi tiếng được thành lập đầu tiên ở Việt Nam, trường Petrus Ký đã đào tạo bao nhiêu học sinh qua nhiều thế hệ. Những Cựu Học sinh cũng như những Thầy Cô, Nhân viên của trường hiện tại cư trú, sinh sống rãi rác khắp nơi. Riêng tại Đức, số người có liên hệ đến trường Petrus Ký đã đạt được một số khá cao, đủ điều kiện thuận lợi để thành lập một Hội Ái Hữu Cựu Học sinh Petrus Ký. Trong ý nghĩ nầy, một số Anh Chị Em, Thầy Cô đã gặp gở nhau lần đầu tiên trong mùa hè 1995 tại Hübingen, đã bàn thảo và quyết định

thành lập Hội Ái Hữu Petrus Trương Vĩnh Ký, Cộng Hòa Liên Bang Đức (AHPK/Đ) ngày 10.06.1995

Mục đích

Là một hội đoàn thân hữu bất vụ lợi, sinh hoạt của Hội -như được ghi trong Bản Nội Qui- hướng về 3 mục tiêu chánh:

  • Kết chặc tình thân hữu giửa những người có liên hệ với trường Petrus Trương Vĩnh Ký thuộc nhiều thế hệ khác nhau.
  • Tương thân tương trợ giửa Hội Viên trong mọi lãnh vực.
  • Duy trì và phát huy truyền thống văn hóa Việt Nam.

Cơ cấu tổ chức

Hai cơ quan cơ bản của Hội là:

   1. Đại Hội Đồng: được triệu tập thường niên, quyết định mọi tiêu chuẩn, đường lối, lãnh vực hoạt động của Hội.
   2. Ban Chấp Hành: được bầu từ Đại Hội Đồng với nhiệm kỳ hai năm, điều hành Hội và thực thi những quyết định của Đại Hội Đồng

Hội viên

Mọi người có cảm tình, muốn cùng sinh hoạt, thỏa ứng và công nhận Bản Nội Qui của Hội đều có thể gia nhập Hội với một trong hai danh nghĩa sau:

   1. Hội viên chính thức: gồm những Cựu Học sinh, Thầy Cô và nhân viên của Trường Petrus Ký.
   2. Hội viên danh dự: gồm những Cảm Tình viên, những người trước đây không liên hệ trực tiếp với Trường Petrus Ký, nhưng đã tham gia hoặc muốn tham gia hoạt động với Hội thỏa ứng tính cách Hội viên trong tinh thần Bản Nội Qui.

Hội viên chính thức cũng như Hội viên danh dự đều có quyền lợi và trách nhiệm như nhau, ngoại trừ quyền ứng cử vào Ban Chấp Hành dành cho cho Hội viên chính thức.

Niên liễm: 20,- Euro mỗi năm.

Sinh hoạt Hội hiện tại

Ban Chấp Hành Hội AHPK/Âu-Châu nhiệm kỳ 2013 - 2014 với thành phần:

  Hội trưởng:  Phạm Quốc Phong
  Tổng thư ký:  Huỳnh Hiếu Thảo
  Ngoại vụ:  Lê Trung-Trực
  Nội vụ:  Trần Việt Sơn
  Thủ Quỷ:  Vũ Hùng Đức
  Báo Chí:  Trần Gia Bình
  Văn Nghệ:  Nguyễn Minh Châu, Quách Vĩnh Thiện

 

Hội viên: tổng số Hội viên của Hội cho đến tháng 8/2013 là 102 người với 82 Hội viên chánh thức, 20 Hội viên danh dự. Ngoài ra có 37 Cảm tình viên.

Hoạt động:

  • Kết hợp anh chị em sinh hoạt chung trong "mái nhà Petrus Ký".
  • Thực hiện sự liên lạc, thông tin giữa anh chị em trong Hội qua tờ báo Diễn Đàn (trước có tên là Tin Hội) và qua Internet.
  • Liên lạc với những Thầy Cô Petrus Ký tại Quốc Nội cũng như những Hội Ái Hữu Petrus Ký tại Hải ngoại.
  • Tổ chức Đại Hội thường niên / Thuyết trình (tại địa phương) về các đề tài: Khoa-học, Văn hóa.

 

Đơn Gia Nhập

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022