Hình ảnh kỷ niệm

Thầy Đính, Thầy Đảnh, Thầy Lễ và nhóm học trò Thầy Đảnh, Thầy Lễ, Thầy Đính

 

  Thầy Hồ văn Thái (Pháp văn)

 

Thầy Tăng văn Chương
 
Chuẩn bị chào cờ

 

Cô Loan (Pháp văn)

 

   

Thông báo:

DHPK Banner PK 2022